//www.sopdeventer.nl/./rapportages/SL/Rapportage%20Sine%20Limite%202013-2014.pdf
//www.sopdeventer.nl/./rapportages/OPOD/Rapportage%20Openbaar%20Primair%20Onderwijs%202013-2014.pdf
//www.sopdeventer.nl/./rapportages/DAM/Rapportage%20DAM%202013-2014.pdf
//www.sopdeventer.nl/./rapportages/QV/Rapportage%20Quo%20Vadis%202013-2014.pdf
Wat is het SOP?
In het SOP staat beschreven welke ondersteuning een school te bieden heeft.
Waar is de school goed in en op welke onderdelen is de school in ontwikkeling? Over welke deskundigen beschikt de school? Welke ondersteuningsoverleggen vinden op school plaats?
Op deze vragen geeft het SOP antwoord.

Wat is basisondersteuning?
Dit is de kwaliteit die op iedere school aanwezig dient te zijn. Iedere leerkracht behoort over bepaalde pedagogische en didactische vaardigheden te beschikken, en heeft de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van elk kind in kaart. Met de basisondersteuning zetten de scholen in op preventie. Signaleren en tijdig interventies inzetten gebeurt binnen de basisondersteuning.

Is de basisondersteuning op elke school in Nederland hetzelfde?
Inspectie van Onderwijs heeft minimumdoelen gesteld waaraan elke school in Nederland zich moet houden. Aanvullend op deze basiskwaliteit komt de basisondersteuning. Dit is een set van afspraken die scholen in een samenwerkingsverband met elkaar hebben gemaakt. Dit betekent dat de basisondersteuning tussen samenwerkingsverbanden kan verschillen. De uitwerking van de basisondersteuning kan tussen scholen wel weer verschillend zijn. Zo kan er op de ene school voor zeer slimme kinderen een plusgroep zijn; op een andere school is juist gekozen voor verrijkingsmateriaal binnen de klas.

Wat is extra ondersteuning?
Boven op de basisondersteuning komt de extra ondersteuning.
Dit is voor kinderen die intensieve begeleiding op school nodig hebben.
Extra ondersteuning wordt vaak vorm gegeven in samenwerking met Sine Limite en andere partners. Zo kan er een (maatwerk)arrangement opgesteld worden voor een leerling waarbij expertise ingezet wordt vanuit het samenwerkingsverband.

Wie zijn er betrokken bij de totstandkoming van het SOP?
Elke school heeft het digitale instrument “SOP” ingevuld en dit formulier besproken in het team en met de MR. De MR heeft adviesrecht.

Is een SOP verplicht?
In de wet Passend onderwijs is opgenomen dat elke school verplicht is om een SOP te maken en op laagdrempelige wijze toegankelijk stelt voor ouders en andere belangstellenden.

Hoe vaak moet een SOP gemaakt worden?
Wettelijk is dat 1x per vier jaar. Binnen Sine Limite hebben we afgesproken dat het SOP jaarlijks ingevuld wordt. Op deze manier blijft het profiel actueel.

Meer weten over het SOP?
Onder “Document SOP” is meer informatie te vinden.